Căn hộ mẫu New life Tower
1.200.000.000
Diện tích thông thủy: 67,8
Số phòng ngủ: 2
Vị trí: tòa B
Căn hộ Penhouse PH2
Chưa có
Diện tích thông thủy: 139,0
Số phòng ngủ: 3
Vị trí: Tầng 27
Căn hộ Penhouse PH1
Chưa có
Diện tích thông thủy: 197,8
Số phòng ngủ: 4
Vị trí: Tầng 27
Căn hộ A5
Giá từ 1,162 tỷ đến 1,312 tỷ
Diện tích thông thủy: 72,6
Số phòng ngủ: 2
Vị trí: Tầng 22 - 26
Căn hộ A4
Giá từ 1,338 tỷ đến 1,438 tỷ
Diện tích thông thủy: 74,0
Số phòng ngủ: 2
Vị trí: Tầng 7-11-15-19
Căn hộ A3
Giá từ 1,142 tỷ đến 1,329 tỷ
Diện tích thông thủy: 67,9
Số phòng ngủ: 2
Vị trí: Tầng 3 - 26
Căn hộ A2
Giá từ 1,037 tỷ đến 1,255 tỷ
Diện tích thông thủy: 68,2
Số phòng ngủ: 2
Vị trí: Tầng 3 - 21
Căn hộ A1
Giá từ 1,507 tỷ đến 2,144t ỷ
Diện tích thông thủy: 96,3
Số phòng ngủ: 3
Vị trí: Tầng 3 - 26